تبلیغات
پایان نامه - فرار از خانه

پایان نامه

اجرای تخصصی پایان نامه های روانشناسی
  


فرار از خانه

 

فراربخشی ازرفتارناسازگارانه است که فردمرتکب میشود.فراریعنی ترک محیطی که دست یافتن به تمایلات،نیازهاوخواسته های فرددرآن محیط غیرممکن است وشرایط آن برای فردنامطلوب بوده وفردقادربه تغییرآن نیست.فرارنوعی مکانیسم دفاعی یاواکنش جبرانی تسلی بخش است که فردبرای نجات ورهایی ازرنج هابه آن تن میدهدهرچندکه معمولاآماردقیقی ازفراوانی آن ارائه نمیشودلیکن درگزارش مستندی درآمریکااز63179000نوجوان درسال،1027000نفرازمنزل فرارکرده اندکه 65درصدآنهایعنی 667550نفردختربوده اند.براساس آمارسازمان بهداشت جهانی،سالانه یک میلیون نوجوان13تا19ساله ازخانه فرارمیکنندکه 74درصدآنها دخترهستند.

انواع فرار

   براساس تحقیقات انجام شده دربلژیک،برای 600فراری،سه نوع فراردرنظرگرفته اند:

  1. فرارعکس العملی
  2. فراربرای راحت زندگی کردن
  3. فراربه خاطرآینده سازی

نظریه های روانشناختی

               i.            نقش خانواده درفراردختران

   ازمهمترین مسائل نظری دربررسی فراردختران،فرارآنان ازخانه است.خانه هایی که دارای خانواده های آسیب دیده هستندوکژکارکردی دارند.

انواع خانواده های کژکارکرد

·        خانواده های آسیب دیده

·        خانواده های بی کفایت

·        خانواده های ضداجتماعی

·        خانواده های آشفته

·        خانواده های ازهم گسیخته

     کارکردخانواده رامیتوان به دوشکل                  کارکردبهنجاروکژکارکردبه شرح زیرطبقه بندی نمود:

1- کارکردبهنجارخانواده که شامل عشق مادرانه ،که بدون قیدوشرط نثارمیشودوعشق پدرانه که به شرط کسب شایستگی فرزندبه اوابرازمیشود.

2- کژکارکردخانواده شامل عشق مادرانه به فرزندمشروط است به قدرشناسی فرزندان ازمادرومطیع بودن فرزنددرمقابل مادرورفتارپدرهمراه است باانفعال وبی توجهی پدربه فرزند،نبودالگویی ازرفتارشایسته برای نظارت بررفتارفرزندان،بی نظمی دراندیشه ورفتارپدروپرخاشگری.

             ii.            وضعیت روانی اجتماعی دختران فراری

دربررسی وضعیت روانی اجتماعی دختران فراری دو مقوله از اختلالات را میتوان مطرح کرد:

1.مشکلات مربوط به درونی سازی

2.مشکلات مربوط به برونی سازی

مشکلات درونی سازی به مشکلات هیجانی یا درونی سازی همچون اضطراب،احساس گناه ،احساس بی ارزشی،تنهایی،تنفراز خودوافسردگی گفته میشود.

مشکلات برونی سازی اشاره به رفتارهای مشکل آفرینی که توسط محیط،دردسر سازومشکل تلقی میگردد دارد.رفتارهایی همچون پرخاشگری،نافرمانی،اکراه،بازیچه قرار دادن دیگران وکنش نمایی.در واقع رفتارهای ضد اجتماعی مظهری از برونی سازی هستند.

            iii.            رویکردهای انگیزشی و شخصیتی فرار دختران از خانه

شارلین و مورباک دو رویکرد رادر این زمینه بیان میکنند:

1.رویکرد انگیزشی

2.رویکرد شخصیتی

رویکرد انگیزشی:رفتارهای انسان با هدف تامین نیازهای فیزیولوژیکی،روانی و اجتماعی انجام میگیردوهمزمان با دوری گزیدن از چیزی و جذب چیز دیگر شدن،انگیزش فرد نماد پیدا میکند.

رویکرد شخصیتی:توجه به خصوصیات شخصیتی به عنوان توضیحی برای رفتار این نوع افراد میباشد.

           iv.            کانون کنترل

فرد دارای کانون کنترل داخلی ،عواقب واتفاقات را به عملکرد خودش نسبت میدهد ولی فرد دارای کانون کنترل خارجی عواقب و اتفاقات را به عوامل خارجی مثل شانس،خوشبختی،نیروهای ماوراء الطبیعه،توانایی سایر مردم وامثال آن نسبت میدهد.

             v.            تکانشوری وتامل

رفتار تکانشی با اقدام به ارضاء فوری بدون در نظر گرفتن عواقب درازمدت عمل مشخص میشود در حالی که رفتاربا تامل ،با رفتار متعادل ودر نظر گرفتن راههای جایگزین وامکان به تعویق انداختن ارضاءمشخص میگردد.

           vi.            هیجان خواهی

تنوع جویی و هیجان خواهی در احساسات وکسب تجارب،از نیازهای اساسی آدمی است.به طوری که بعضیها حتی خطر هم میکنند تا به چنین تجربهایی دست یابند

          vii.            اختلالات هنجاری(احساس بی هنجاری وتضاد هنجاری)

عامل دیگری که در مورد فرار نوجوانان وجوانان از منزل مورد توجه قرار گرفته است،مشکلات مربوط به فقدان درونی کردن هنجارهای اجتماعی،احساس بیگانگی اجتماعی در قالب احساس بی هنجاری و گاه احساس تضاد هنجاری ناشی از وجود هنجارهای متضاد است.

        viii.            نظریه رانده شدن

فرارفرایندی مرحله به مرحله است ونوجوانان و جوانان بعد از طی مراحل مختلف بدان اقدام میکنند.خانواده در این مورد نقشی اساسی دارد،زیرا از یک سوواجد تضاد،درگیری،کودک آزاری،پرخاشگری وکشمکش است واز سوی دیگر درآن،فرزندان از حمایت احساسی واجتماعی وامنیت اساسی برخودار نیستند.

           ix.            نظریه دلبستگی

نظریه دلبستگی با رویکردی روانشناسانه به تبیین علت فراروبی خانمانی می پردازد.از نظر این دیدگاه طرحهای شناختی که در کودکی شکل میگیرد،احساس بستگی افراد با دیگران را تنظیم مینماید.به طوری که این تصاویربستگی اولیه در دورانهای مختلف زندگی،در شکل دادن بستگی افراد با دیگران همواره مورد استفاده قرار میگیرد.

             x.            نظریه سلسله مراتب ساختار شخصیت

آیزنک در نظریه خود معتقد به سلسله مراتب در ساختار شخصیت است.براساس نظریه وی، شخصیت متشکل ازتیپهای شخصیتی،صفات شخصیتی،پاسخهای عادت شده و پاسخهای خاص است.

 

 

منابع:

مجموعه تحلیل های آسیبهای اجتماعی در ایران مسئله دختران فراری

دکتر محمد رضا جوادی یگانه

اکبر فروع الدین عدل

        

 

 

 

                                 تهیه کننده:

                                 مینانوری


همه پیوندها